English (United Kingdom)French (French)Română (România)
  • MoodleMoot România 2014 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România, MoodleMoot România 2014 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.

  • Training on the development techniques of online courses at the University of Rennes 1, France

  • Formation continue et formation en ligne. l’Universite de Santiago de Compostela, Spania.
  • Organisation de la formation theorique et pratique a la conception, utilisation et exploitation EL, Iasi, Romania
  • Seminar ''Abordarea procesului de învățământ din perspectiva curriculară'', Chișinău, UTM
  • E-Learning: cursuri de instruire, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei

CRUNT-2014

"Bunele practici de instruire e-learning/online"


Parteneri


CRUNT 2014 este organizat în parteneriat de următoarele instituții:

Universitatea Tehnică din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat din Comrat


Ministerul Educației Naționale, partener educațional
Ministerul Educaţiei Naționale pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învățământ în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ.
Educația constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, de dezvoltare a capitalului uman, de formare a conştiinței şi identității naționale, de promovare a aspirațiilor de integrare europeană şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăți bazate pe cunoaştere. Deși pe parcursul ultimilor două decenii au fost elaborate și implementate cîteva strategii tematice în educație, nu a existat o strategie cuprinzătoare cu privire la dezvoltarea întregului sector.
Ministerul Educației a elaborat proiectul Strategiei ”Educația 2020”, care identifică problemele majore în sector și propune o viziune și direcții strategice de dezvoltare pe termen mediu și lung. Strategia este organizată în baza a trei piloni: acces, relevanță, calitate. Strategia este orientată spre rezultate și abordează problemele și soluțiile atît pe trepte de învătămînt, cît și pe subiecte transversale. După consultarea și definitivarea Strategiei, Ministerul Educației va elabora un Plan de acțiuni pe termen scurt și mediu, care va detalia acțiunile prioritare și va stipula termenii de implementare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare.
Educația este un sector complex, cu multe nivele și numeroși actori implicați și interesați. În același timp, reformele și rezultatele în educație pot fi vizibile doar în urma unor acțiuni consecvente pe parcursul mai multor ani. În consecință, pentru a fi implementată în mod eficient, strategia trebuie să reprezinte un consens al societății asupra viziunii pe termen lung în educație, astfel ca direcțiile strategice să transcende interesele politice și de grup și să fie implementate consecvent pe toată perioada de implementare.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova este  autoritatea publică  desemnată  să  elaboreze, să promoveze  şi să aplice  politica guvernamentală  în  sfera tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale  şi comunicaţiilor.
Misiunea MTIC constă  în  asigurarea unei creşteri durabile a sectorului TIC prin promovarea unor politici orientate spre export şi o piaţă  liberă.  MTIC îşi propune  să creeze oportunităţi pentru sfera de afaceri şi să încurajeze  investiţiile prin promovarea concurenţei echitabile şi sporirea competitivităţii internaţionale. Informaţia şi cunoştinţele ştiinţifice determină actualmente nivelul dezvoltării statelor şi dictează viitorul. Într-o societate  modernă , resursele şi serviciile legate de domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cresc în ritm accelerat şi devin surse pentru crearea de locuri de muncă  şi  ridicarea nivelului de trai al populaţiei.
Pentru a face faţă provocărilor şi a fi  în pas cu timpul, MTIC a elaborat Strategia Moldova  Digitală 2020,  un document de politici,  care  creează albia necesară,  trasează direcţiile pentru a asigura o dezvoltare sistemică a domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în următorii ani, asigurând valorificarea facilităţilor oferite de Societatea Informaţională pentru confortul şi bunăstarea cetăţeanului.
Strategia  asigură condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului TIC în toate domeniile: public, privat, mediul de afaceri si viaţa cotidiană a cetăţenilor.

Universitatea Tehnică din Moldova, Gazda acestui eveniment
Universitatea Tehnică din Moldova, instituţie publică de învăţământ superior cu o tradiţie de peste o jumătate de secol, are misiunea de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării.
În prezent Universitatea Tehnică din Moldova este structurată în 10 facultăţi. Pentru a răspunde nevoilor de instruire ale candidaţilor precum şi nevoilor angajatorilor, universitatea şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională; noi programe de studii au fost anual propuse spre evaluare la nivel naţional, la nivel de licenţă şi masterat. Universitatea a înregistrat constant o creştere semnificativă a interesului candidaţilor din ţară şi străinătate pentru oferta educaţională la toate ciclurile de instruire (licenţă, masterat, doctorat) şi la toate formele de instruire (învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă).
Rolul şi locul Universităţii Tehnice din Moldova în spaţiul internaţional al educaţiei şi cercetării este exemplificat nu numai de relaţii de cooperare cu peste ??? de universităţi şi institute de cercetare din întreaga lume, dar şi de proiectele de cercetare ştiinţifică, proiectele educaţionale, precum şi de mobilităţile de cadre didactice şi studenţi finanţate de Comunitatea Europeană, de programele TEMPUS sau alte proiecte bilaterale. Dezvoltarea patrimoniului universităţii s-a făcut concomitent cu dezvoltarea acesteia, urmărind permanent modernizarea dotărilor pentru educaţie şi cercetare, dezvoltarea de noi investiţii, asigurarea de condiţii bune de învăţare şi viaţă pentru studenţi.
Comunitatea academică a universităţii noastre este o prezenţă activă în regiunea noastră nu numai în promovarea valorilor educaţionale europene şi universale, dar şi în implicarea în dezvoltarea de activităţi economice, socio-culturale, reprezentând una din instituţiile de bază din Republica Moldova.

 

 

E-LEARNING:

Plateforme d’enseignement en ligne:
Plateforme collaborative:

 

CONTACTE:

Coordonator în Moldova:
Email

Coordonator în Franța:
Email

Acasă PARTENERI

AGROCAMPUS OUEST Universitatea Rennes 2 Universitatea Ghent Universitatea din Pisa Universitatea Rennes 1 Universitatea Santiago de Compostella Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică din Moldova Universitatea de Stat din Moldova Academia de Studii Economice a Moldovei Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimitanu" Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova Universitatea de Stat din Comrat Universitatea de Stat din Cahul Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova Ministerul Educaţiei Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Î.C.S. «ENDAVA» SRL

Acest proiect a fost finanţat cu susţinerea Comisiei Europene. Această publicaţie nu ţine decît de autor şi Comisia nu este responsabilă de posibila utilizare a informaţiei care se conţine aici.